Walne zgromadzenie

Walne zgromadzenie

W dniu 24 maja 2018 r. w Poznaniu odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Leczenia Twarzy i Czaszki.

Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:
  1. O zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Polskiego Towarzystwa Leczenia Twarzy i Czaszki za okres od 30.12.2016 do 31.12.2017 r.
  2. O udzieleniu absolutorium dla Zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Twarzy i Czaszki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 30.12.2016 do 31.12.2017 r.
  3. O wysokości składki członkowskiej.